Partneři

m

Popis aktivit

Aktivita 1:   Zabezpečení preventivních opatření zabezpečujících ochranu hospodářských zvířat při sezónním pasení a košárování.

Opatření: Pevný elektrický ohradník

Základ ohradníku budou tvořit dřevěné kůly pevně spojené se zemí. Vzdálenost kůlů je variabilní dle konkrétních podmínek na dané lokalitě. Ohradník bude tvořen kůly, na kterých budou připevněny izolátory v pěti řadách. Izolátory drží vodiče ve formě pásků, lanek nebo kovových drátů. Nejníže položený vodič bude umístěný ve výšce 15 – 20 cm nad zemí. Spodní tři izolátory budou od sebe vzdáleny 15 – 20 cm. Horní dva budou od sebe vzdáleny 20 – 30 cm. Celková výška ohradníku je tedy 100 – 120 cm. Minimální napětí ve vodičích bude 3,5 kV, přičemž jako zdroj energie bude využíván solární panel s příslušenstvím (kabely, baterie, izolátory apod.). Použití panelu je způsobeno nemožností zabezpečení elektrické energie ze sítě a autobaterie vyžadují pravidelní nabíjení. Zároveň není potřeba používat přídavné baterie, čímž se šetří potřebný materiál. Pod ohradníkem nebudou díry ani velké terénní deprese, které by umožňovaly podlezení šelem nebo jejich podhrabání. Ohradník bude denně kontrolován a při poškození bude potřebné vykonat opravu. Vegetaci kolem a pod ohradníkem je nutno podsekávat v pravidelných intervalech, aby nedocházelo ke kontaktu vegetace s vodičem a ztrátě napětí, resp. ztrátě účinnosti ohradníku. V ohradníku bude použita tzv. pružinová brána. Uvedena brána je od výrobce zabezpečena proti možnosti otevření zvířaty.

Brána bude vyrobená z pěti řad pružinových vodičů, které budou pod napětím stejně jako zbytek plotu. Její minimální výška bude stejná jako výška oplocení a je rovněž zabezpečená proti otevření lidmi, nebo jakoukoli zvěří. Zároveň bude zabezpečena proti podhrabání předsunutým elektrickým ohradníkem (předsunutý, odnímatelný elektrický vodič) Rozmístění vodičů bude jako u ohradníku (viz. Obr. 2).

 

Opatření: Přenosný elektrický ohradník

Základ ohradníku budou tvořit přenosné plastové sloupky s úchyty pro vodiče, nebo sklolaminátové tyčky, na kterých budou připevněny izolátory. Vzdálenost sloupků bude variabilní dle podmínek v dané lokalitě. Ostatní parametry jsou stejné jako u pevných elektrických ohradníků (viz. Obr. 3).

 

Opatření: Pevná ohrada

Pevnou ohradou rozumíme dřevěné nejlépe akátové kůly a na nich je svorkami (6 ks na jeden kůl) uchyceno odolné chovatelské pletivo se speciálním pevným uzlem tvaru X, dlouhá životnost díky kvalitnímu zinkování v množství Zn min. 230g/m, vysoká pevnost pletiva:

  • vodorovné dráty: Ø 2,5mm HT vysokopevnostní ocel (pevnost min. 1 050 N/mm2),
  • svislé dráty: Ø 2,5mm pevnostní ocel (pevnost min. 600 N/mm2),
  • uzel X: Ø 2,24 mm měkká ocel (pevnost min. 350 N/mm2)

Parametry pletiva jsou minimálně 10/100/15 (vodorovní počet drátů/výška v cm/rozměry oka). Pletivo se vzdáleností svislých drátů 15 cm je standardní variantou materiálu určeného k oplocení výběhů a pastvin pro chov ovcí a skotu. Rovněž slouží jako ochrana proti vniknutí psů i vlků do výběhů. Výška pevné ohrady je tedy minimálně 100 cm. Drát s elektrickým napětím je v předsunutém drátu a v horním izolátoru 20 cm od horního okraje chovatelského pletiva, tedy celková výška pevné ohrady představuje minimálně 120 cm (viz. Obr. 4). Na ohradu bude použita brána do vchodu na pastviny, kovová, pozinkovaná, výška minimálně 100 cm. Brána je zabezpečená proti možnosti otevření zvířaty, nebo lidmi formou uzamykatelného zámku, nebo zámku. Jako zdroj bude použit solární panel s příslušenstvím (kabely, baterie, izolátory apod.).

 

Opatření: Přenosný košár

Na zabezpečení ovcí a hovězího dobytka v noci bude používán košár, do kterého budou zvířata zavírána. Velikost košáru musí odpovídat velikosti stáda. V tomto případě použijeme ohradní panel z kovu spojen spojovacími jehlami. Výška košáru bude minimálně 110 až 160 cm, šířka 200 – 300 cm (viz. Obr. 5). Košár je lokalizován na parcele, kde může také dojít k potenciálním útokům velkých šelem.

Aktivita 2:   Monitoring pohybu velkých šelem v blízkosti pasení a chovu hospodářských zvířat a jejich chování v případě takového pohybu.

Monitoring hospodářských zvířat při pasení ve dne a košárování v noci, monitoring pohybu velkých šelem v okolí těchto aktivit a taktéž monitoring pohybu volně žijících kopytníků patří mezi neoddělitelnou aktivitu projektu, protože i díky němu je možné účinně zabezpečit ochranu těchto stád. Monitoring je realizován pomocí fotokamer (fotopastí), které zabezpečují tzv. neinvazívní foto a videodokumentaci. Fotomapování pomocí automatických digitálních kamer (fotopastí) představuje speciální formu monitoringu, která má za cíl fotografické zaznamenávaní zvířat, jednotlivé záběry je možné použít při identifikaci jedinců šelem pohybujících se v okolí realizace aktivit projektu. Pomocí nich je možné posoudit pohyb velkých šelem na základě zjištěného chování hospodářských zvířat, resp. při nepřirozeném pohybu volně žijících kopytníků. Tyto data mohou sloužit také pro státní a veřejnou správu jako doplňková forma monitoringu. Fotopasti budou vhodně umístěny v blízkosti pasení, resp. košárování hospodářských zvířat. Plánujeme zabezpečení 5 fotopastí, které budou používané dle potřeby pasení.

 

Aktivita 3:   Změna negativního postoje u chovatelů hospodářských zvířat vůči velkým šelmám prostřednictvím propagace preventivních opatření.

U většiny chovatelů hospodářských zvířat a pěstitelů zemědělských plodin panuje negativní pohled na výskyt velkých šelem v lokalitách, kde realizují svou zemědělskou činnost. Je však nesporné, že velké šelmy do přírody patří, i přes potenciální rizika škod a nebezpečných střetů.

Z poznatků současné praxe vyplývá potřeba zvyšovat u farmářů, ale i laické veřejnosti, povědomí o důvodech vzniku těchto negativních jevů. Zainteresovanou veřejnost je nezbytné informovat, proč tyto jevy vznikají (slabý obranný instinkt hospodářských zvířat, zaučení vlčat do lovu je jednoduší na hospodářských zvířatech než na volně žijících kopytnících, slabá a neodborně používaná preventivní opatření apod.).

Prostřednictvím zvyšovaní informovanosti o preventivních opatřeních o jejich funkčnosti a efektivitě použití tak projekt přispěje k postupnému snižování negativního pohledu na výskyt velkých šelem. Propagace aktivit projektu bude zabezpečená více způsoby:

  • vydáním propagačních materiálů: plánujeme vypracování, tlač a distribuci propagačních materiálů s problematikou preventivních opatření na úplné, resp. částečné zamezení škod způsobených velkými šelmami na lokalitě Farma Prokeš. Propagační materiály budou distribuovány ostatním chovatelům, ale také laické veřejnosti při relevantních akcích (semináře, prodejní místa apod.).  
  • elektronicky: prostřednictvím web stránky Farma Prokeš (beskydskeovce.cz), kde budou ostatní chovatelé informováni o možnostech preventivních opatření a možnostech získaní finanční podpory formou dotace ze strukturálních fondů. Již v současnosti je tato web stránka zaměřená na zvýšení informovanosti a poradenství nejen pro začínající chovatele hospodářských zvířat.
  • přímým poradenstvím pro odbornou a laickou veřejnost: v případě zájmu budeme informovat o problematice ostatní chovatele přímo, případně na seminářích v blízkém okolí kraje organizovaných k uvedené problematice.

 

Povinná publicita

Povinná publicita bude zabezpečená pomocí plakátu A3, který bude vyvěšen na vstupní bráně do areálu Farmy Prokeš. Plakát by vytvořen na podkladech manuálu: „Pravidla publicity OPŽP“, kde jsou uvedeny přesné podmínky publicity a propagace podle závazně formulovaných Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a podle Grafického manuálu povinné publicity. Závazný vzor byl vytvořen na web portálu „Operační program Životní prostředí, přímo na linku: https://www.opzp.cz/formulare-pro-pripravu-tiskovych-podkladu/.